REGULAMIN

KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO GOLDEN ROOM

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 [Informacje o Sprzedawcy]

 1. Regulamin korzystania ze sklepu internetowego („Sklep”), znajdującego się pod adresem www.goldenroom.pl/regulamin/ („Regulamin”), określa zasady korzystania ze Sklepu, w tym zawierania umów kupna.
 2. Sklep prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży przez internet eBooków, to jest elektronicznych egzemplarzy książek na nośniku w postaci pliku komputerowego udostępnianego Kupującemu przez Sprzedawcę, zwanych dalej: „eBookami”. Przez eBooki rozumie się wydania elektroniczne, e-wydania, książki cyfrowe, publikacje elektroniczne, mogące zawierać również elementy dodatkowe poza tekstami, w postaci np. plików MP3 (np. szkolenia), grafiki, jak i elementy interaktywne (np. hiperłącza).
 3. Sklep nie prowadzi sprzedaży egzemplarzy książek w formie papierowej.
 4. Sklep prowadzi działalność, o której mowa w ust. 2, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Sklep może prowadzić sprzedaż także na terenie innych państw. Możliwe jest prowadzenie działalności także przez podmioty działające w ramach programu partnerskiego, które udostępniają możliwość złożenia zamówienia na eBooki na ich stronie, przy czym realizacją zamówień zajmuje się Sprzedawca. Jeśli Kupujący ma wątpliwości co do innego podmiotu, na którym znajdują się eBooki Sprzedawcy, powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę.
 5. Właścicielem Sklepu jest Agata Rembiś prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Golden Room Agata Rembiś, adres: Podzagajnik 113, 26-700 Zwoleń, posiadająca NIP: 9482576417, REGON: 369074627
 6. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się przez:

  1. pocztę elektroniczną: ebook@goldenroom.pl , od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 7. Sklep nie prowadzi sprzedaży eBooków na rzecz osób niebędących podatnikami w rozumieniu art. 28a ustawy o podatku od towarów i usług, mających w momencie zakupu miejsce zamieszkania lub stałego pobytu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Kupujący, dokonując zakupu, oświadcza, iż jest podatnikiem w rozumieniu art. 28a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług lub też, iż ma miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W razie nieprawdziwości tego oświadczenia, Kupujący, który dokonał zakupu, obowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód, które Sprzedawca poniósł wskutek nieprawdziwości oświadczenia, w szczególności równowartości podatku od towarów i usług wraz z odsetkami, wszelkich kar, grzywien w postępowaniu podatkowym, karno-skarbowym, mandatowym lub administracyjnym, kosztów pomocy prawnej oraz wszelkich innych szkód, które poniósł Sprzedawca. Sprzedawca może w takim wypadku żądać w szczególności od Kupującego kary umownej w kwocie 500 zł (pięćset złotych) oraz dalszego odszkodowania.

§ 2 [eBooki]

 1. Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia przez Kupującego ma on możliwość zapoznania się z głównymi cechami eBooka (opisem i informacjami o nim, widocznymi po kliknięciu na jego nazwę, w szczególności z zawartością, tematyką, treścią, autorem, liczbą stron oraz przeznaczeniem), sposobem porozumiewania się ze Sprzedawcą, łącznej cenie wraz z podatkami oraz innymi kosztami, oraz minimalnym czasem trwania zobowiązań wynikających z umowy. Sprzedawca nie odpowiada za skutki niedopełnienia przez Kupującego powyższych obowiązków.
 2. eBooki udostępniane są w formie pliku komputerowego w formacie PDF;

§ 3 [Korzystanie ze Sklepu]

 1. Do korzystania ze Sklepu nie jest wymagana rejestracja. Konieczne są:

  1. uprzednia akceptacja Regulaminu przez Kupującego oraz
  2. zobowiązanie się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad przez Kupującego.

 2. Ze Sklepu może korzystać każda osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jednostka organizacyjna lub osoba prawna.

§ 4 [Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu]

 1. Do korzystania ze Sklepu wymagane są:

  1. dostęp do internetu;
  2. poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookies – Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 7.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 2.0;
  3. włączona obsługa cookies oraz JavaScript;
  4. czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.

 2. Warunkiem korzystania z eBooków jest posiadanie programu obsługującego takie pliki (np. Adobe Reader w wersji nie niższej niż 5.0);
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niedostosowania się Kupującego do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy Kupujący niepoprawnie skonfigurował lub nie skonfigurował konta poczty elektronicznej i wskutek tego nie dochodzą wiadomości e-mail od Sprzedawcy do Kupującego lub od Kupującego do Sprzedawcy.

§ 5 [Autorskie prawa majątkowe. Ochrona treści na stronie Sklepu]

 1. eBooki stanowią utwory w myśl ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83) i podlegają ochronie przewidzianej w tym przepisie.
 2. Autorskie prawa majątkowe do eBooków przysługują Sprzedawcy, zaś autorskie prawa osobiste – ich autorom.
 3. Kupno eBooka nie daje Kupującemu żadnych autorskich praw majątkowych ani osobistych do eBooka. Wywołuje dokładnie taki sam skutek jak zakup egzemplarza zwykłej książki – Kupujący nabywa jedynie egzemplarz książki, a nie jakiekolwiek prawa autorskie do niej. Kupujący może korzystać z niego wyłącznie dla własnych potrzeb, zachować w pamięci komputera, wydrukować, a także sporządzić jedną kopię zapasową eBooka, jeśli jest to niezbędne do korzystania z eBooka, przy czym kopia ta nie może być używana równocześnie z eBookiem.
 4. W szczególności Kupującemu nie wolno:

  1. Zwielokrotniać eBooka lub dokonywać jego rozpowszechniania; zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
  2. Udostępniać eBooka jakimkolwiek innym osobom; zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
  3. Najmować i użyczać eBooka; zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
  4. Ingerować w treść i zawartość eBooka.
  5. Usuwać zabezpieczenia i oznaczenia naniesione na eBook.

 5. Do eBooków nie stosuje się przepisów ustawy, o której mowa w ust. 1, o dozwolonym użytku, ponieważ stanowią one programy komputerowe (art. 77 prawa autorskiego).
 6. W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych do eBooka osoba, która dopuściła się naruszenia (także Kupujący), zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości 3-krotnej wysokości ceny brutto tego eBooka za każdy zwielokrotniony, rozpowszechniony lub udostępniony, najęty lub użyczony egzemplarz eBooka. Nie wyłącza to prawa Sprzedawcy do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej, jeśli wyrządzona mu szkoda przewyższa wysokość kary umownej.

ROZDZIAŁ II. ZAWIERANIE UMÓW KUPNA-SPRZEDAŻY

§ 6 [Zaproszenie do negocjacji]

 1. Treści zawarte na stronie Sklepu, w tym w szczególności prezentacje i opisy eBooków, nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert (negocjacji) przez Kupującego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany eBooków oraz cen eBooków znajdujących się na stronie Sklepu oraz przeprowadzenia i odwoływania wszelkich rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

§ 7 [Złożenie zamówienia]

 1. Kupujący może złożyć zamówienie w ten sposób, iż wyszuka interesujący go eBook, zapozna się z informacjami, o których mowa w § 2 ust. 1, kliknie na przycisk „Dodaj do koszyka” i następnie prawidłowo wypełni formularz zamówienia. Na początku składania zamówienia Kupujący uzyskuje jasne i czytelne informacje o ewentualnych ograniczeniach dotyczących dostarczania oraz akceptowanych sposobach płatności.
 2. Przed wysłaniem formularza zamówienia przez Kupującego pojawia się przycisk z widocznymi słowami: „Kupuję i płacę”. Z chwilą kliknięcia na ten przycisk następuje złożenie zamówienia przez Kupującego.
 3. Doręczenie formularza zamówienia Sprzedawcy przez Kupującego oznacza złożenie przez niego oferty kupna, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, eBooka w tym zamówieniu wskazanego.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub niezrozumiałego wypełnienia formularza przez Kupującego, w takim wypadku zamówienia nie będą realizowane. Prawidłowe wypełnienie formularza oznacza, iż Kupujący powinien uzupełnić wszystkie rubryki oznaczone jako pola obowiązkowe, a dane powinny być zgodne ze stanem rzeczywistym.
 5. Sprzedawca dokonuje przyjęcia zamówienia poprzez wysłanie e-maila na adres e-mail Kupującego podany w formularzu zamówienia. E-mail ten stanowi potwierdzenie zawarcia umowy kupna-sprzedaży eBooka, zawiera on podsumowanie zamówienia wraz z ceną do zapłaty i linkiem do strony, na której można dokonać płatności. Z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę następuje zawarcie umowy kupna.
 6. Sprzedawca ma obowiązek – najpóźniej w chwili złożenia oferty przez Kupującego będącego konsumentem uzyskania od niego wyraźnej zgody na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne Sprzedawcy.

§ 8 [Cofnięcie i zmiany w zamówieniu]

 1. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub cofnąć zamówienie do momentu jego złożenia.
 2. W przypadku pomyłki Kupującego co do ilości zamawianych eBooków lub błędnego naliczenia zamówienia przez system, ma on prawo do zmiany zamówienia w ciągu 2 godzin od przyjęcia zamówienia, chyba że dokonał już płatności. Po dokonaniu korekty zamówienia Sprzedawca wysyła Kupującemu e-mail, w którym znajdować się będzie potwierdzenie zmienionego zamówienia oraz dalsze instrukcje.
 3. W przypadku zmiany w zamówieniu, traktowana jest ona jak złożenie nowego zamówienia, ze wszystkimi konsekwencjami opisanymi w § 6-7.

§ 9 [Rozpoczęcie realizacji zamówienia, zapłata Ceny]

 1. Ceny eBooków prezentowanych na stronie internetowej Sklepu podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT oraz informację o wszelkich innych opłatach (jeśli takie się należą). Są one każdorazowo widoczne dla Kupującego przed złożeniem zamówienia. Są one wiążące od chwili przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. Niezwłocznie po przyjęciu zamówienia Sprzedawca wysyła Kupującemu informacje niezbędne do dokonania płatności.
 2. Warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia przez Sprzedawcę jest uprzednia zapłata Ceny przez Kupującego.
 3. Kupujący zobowiązany jest zapłacić Cenę w terminie 15 (piętnastu) dni od zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Datą zapłaty jest data otrzymania przez Sprzedawcę informacji o zaksięgowaniu wpłaty przez PayU SA.
 4. Kupujący może dokonać zapłaty za eBooki tylko z wykorzystaniem systemu Tpay obsługiwanego przez firmę Krajowy Integrator Płatności S.A. W takim wypadku Kupujący obowiązany jest zapoznać się z regulaminem płatności Krajowy Integrator Płatności S.A. znajdujący się pod adresem: https://tpay.com/user/assets/files_for_download/regulamin.pdf
 5. Kupujący obowiązany jest podać dokładnie ten tytuł wpłaty, który wyświetli się na stronie po kliknięciu przycisku „Płacę”, bez jakichkolwiek modyfikacji. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwie podanego tytułu wpłaty przez Kupującego.
 6. Wszelkie koszty zapłaty (w tym koszty przelewu transgranicznego) obciążają Kupującego.
 7. Sprzedawca nie może żądać od Kupującego będącego konsumentem opłaty za skorzystanie z określonego sposobu zapłaty przewyższającej poniesione przez Sprzedawcę koszty w związku z tym sposobem zapłaty.

§ 10 [Realizacja zamówienia]

 1. Z chwilą zaksięgowania zapłaty Ceny na e-mail podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia wysyłany jest e-mail z linkiem do specjalnej strony Sklepu. Na tej stronie uwidocznione są wszystkie eBooki zakupione przez Kupującego. Przy każdym tytule podany jest indywidualny link do pobrania danego eBooka, zwany dalej „Linkiem”.
 2. Link jest aktywny tylko przez dwanaście godzin liczonych od momentu pierwszego kliknięcia w niego. Ma to na celu zapobieżenie np. wystawianiu linków na forum, sprzedaży go innym osobom. W związku z tym Kupujący obowiązany jest dokonać pobrania pliku z zakupionym eBookiem w ciągu dwunastu godzin liczonych od momentu pierwszego kliknięcia w ten Link.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezastosowanie się Kupującego do wymogu z ust. 2, jak i też za zbyt wolne łącze Kupującego, uniemożliwiające pobranie pliku w terminie wskazanym w ust. 2.
 4. W przypadku gdy Kupujący nie dokona pobrania pliku z zakupionym eBookiem w terminie, o którym mowa w ust. 2, obowiązany jest skontaktować się ze Sprzedawcą, który wyśle zakupiony eBook jako jednorazowy link do pobrania na adres e-mail Kupującego podany w formularzu zamówienia niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia kontaktu.
 5. Po pobraniu pliku z zakupionym eBookiem Link staje się nieaktywny (po upływie dwunastu godzin liczonych od momentu pierwszego kliknięcia w ten Link), a zamówienie zostaje uznane jako zrealizowane. Podstawą do ustalenia, czy eBook został prawidłowo pobrany, jest tylko i wyłącznie zapis w systemie informatycznym Sklepu, że transmisja pliku została zrealizowana pomyślnie, bez względu na to, kto dokonał faktycznie pobrania poprzez Link.
 6. W przypadku nieotrzymania e-maila, o którym mowa w ust. 1, Kupujący w pierwszej kolejności jest obowiązany sprawdzić folder „spam”, w celu ustalenia, czy nie znajduje się w nim e-mail. Jeśli taki e-mail nie znajduje się w folderze „spam”, Kupujący obowiązany jest skontaktować się ze Sprzedawcą i podać e-mail podany w formularzu zamówienia oraz przedstawić dokument potwierdzający zapłatę Ceny (wydruk z konta bankowego itd.). Kupujący jest obowiązany postępować zgodnie ze wskazówkami Sprzedawcy na każdym etapie wyjaśniania zaistniałej sytuacji, aż do jej rozwiązania.
 7. Kupujący nie ma prawa udostępniać Linku innym osobom. W przypadku naruszenia tego obowiązku Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną według zasad określonych w § 5 ust. 6.

§ 11 [Faktura]

 1. Na żądanie Kupującego zostanie mu wystawiona faktura VAT.
 2. Kupujący, który chce otrzymać fakturę VAT, obowiązany jest podać prawidłowo wszelkie wymagane przez przepisy prawne dane do faktury, najpóźniej w momencie składania zamówienia.
 3. Faktura wystawiana jest w formie elektronicznej, do 7 dni od chwili udostępnienia Linku, chyba że przepisy szczególne nakazują inny termin. Faktura w formie elektronicznej będzie wysyłana jako załącznik na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 4. Jeśli Kupujący chce otrzymać fakturę VAT w formie papierowej, to chęć jej otrzymania powinien zgłosić na adres: ebook@goldenroom.pl

ROZDZIAŁ III. PRAWO ODSTĄPIENIA, ZWROTY, REKLAMACJE

§ 12 [Prawo odstąpienia od umowy]

 1. Kupujący, będący konsumentem, może odstąpić od umowy kupna-sprzedaży, bez podania przyczyn w terminie 14 (czternastu) dni od dnia pobrania przez Kupującego eBooka.
 2. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę (przyjął jego zamówienie), oferta (zamówienie) przestają wiązać Sprzedawcę.
 3. Odstąpienie od umowy wykonuje się przez oświadczenie złożone Sprzedawcy w formie e-mailowej z adresu e-mail wskazanego przy składaniu zamówienia na adres e-mail Sprzedawcy wskazany w Regulaminie (§ 1 ust. 6).
 4. W takim wypadku Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia lub zniszczenia wszelkich egzemplarzy zakupionego eBooka, ze wszelkich nośników, w szczególności:

  1. Usunięcia z pamięci komputera lub innego urządzenia w sposób uniemożliwiający jego odzyskanie.
  2. Zniszczenia wszelkich egzemplarzy drukowanych w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie.

 5. W razie wykonania prawa odstąpienia umowę kupna-sprzedaży uważa się za niezawartą.
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymana oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Kupujący nie może nadużywać prawa odstąpienia np. przez permanentne zakupywanie eBooków i następnie odsyłanie ich. Prawo odstąpienia od umowy ma służyć konsumentowi, gdy rozmyśli się i zrezygnuje z zakupu dokonanego na odległość, a nie korzysta z niego w celu np. ciągłego darmowego masowego testowania eBooków ze Sklepu.
 9. Odstąpienie nie będzie uważane za skuteczne, jeśli istnieją uzasadnione wątpliwości, iż wykonywanie przez Kupującego uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie, nosi cechy nadużycia (wielokrotne odstąpienie, kupowanie wielu eBooków po kolei i następnie odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży każdego z nich, itp.). O odmowie uwzględnienia odstąpienia Sprzedawca poinformuje Kupującego w terminie 7 dni od doręczenia mu oświadczenia o odstąpieniu. Milczenia Sprzedawcy nie uważa się za uwzględnienie odstąpienia.

§ 13 [Wady eBooka. Postępowanie reklamacyjne]

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć eBooka wolnego od wad.
 2. Jeśli eBook jest wadliwy, Kupującemu przysługują roszczenia z tytułu rękojmi na zasadach określonych w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 3. Nie uważa się w szczególności za wadę eBooka sytuację, gdy Kupujący nie może odczytać pliku z eBookiem ze względu na niespełnienie przez niego wymagań, o których mowa w § 4.
 4. Kupujący, który chce skorzystać z uprawnień, o których mowa w ust. 2, zobowiązany jest w tym celu niezwłocznie poinformować Sprzedawcę drogą elektroniczną, załączając szczegółowy opis wady eBooka („reklamacja”).
 5. Reklamację składa się poprzez jej przesłanie wraz z fakturą VAT (jeśli została wystawiona), a jeśli nie została wystawiona – wraz z dokumentem potwierdzającym zapłatę Ceny (np. wydrukiem z konta bankowego, innym dowodem zapłaty).
 6. Sprzedawca zobowiązuje się usunąć wady eBooka lub wymienić eBook na nowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca pokrywa koszty uzasadnionych reklamacji, w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy.
 8. W przypadku gdy w wykonywaniu uprawnień, o których mowa w ust. 2, Kupujący odstępuje od umowy kupna-sprzedaży, stosuje się przepisy § 12 ust. 3 i 4.
 9. Klient będący konsumentem ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, to jest w drodze mediacji, gdzie strona trzecia, którą jest mediator lub arbiter, pomaga w osiągnięciu porozumienia bez konieczności angażowania wymiaru sprawiedliwości. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.phphttp://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej: 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl.

ROZDZIAŁ IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 14 [Ochrona danych osobowych]

 1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Kupujących.
 2. Kupujący podaje przy składaniu zamówienia następujące dane osobowe:

  1. imię;
  2. adres e-mail.

 3. Kupujący wyraża zgodę na:

  1. Przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do wykonania umowy kupna-sprzedaży.
  2. Przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę w celach statystycznych oraz w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w § 3 ust. 4.

 4. Kupujący oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych uprawnieniach, a w szczególności o:

  1. prawie wglądu do jego danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz usunięcia;
  2. adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych;
  3. przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, którymi są wyłącznie pracownicy Sprzedawcy lub osoby świadczące usługi na rzecz Sprzedawcy, w zakresie związanym z działalnością Sklepu;
  4. dobrowolności podania danych.

 5. Sprzedawca wykorzystuje cookies – plik tekstowy, dzięki któremu Kupujący zostanie rozpoznany w systemie i może otrzymać spersonalizowane treści na stronie. Pliki cookies są domyślnie akceptowane przez wszystkie przeglądarki internetowe.

ROZDZIAŁ V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

§ 15 [Odpowiedzialność Sprzedawcy]

 1. Sprzedawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe z:

  1. Niedostosowania się Kupującego do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Sprzedawca się posługuje.
  2. Braku możliwości dostępu do Sklepu wynikającego z przyczyn od Sprzedawcy niezależnych; w tym uniemożliwienia dostępu do Sklepu przez podmiot świadczący usługi telekomunikacyjne lub podmiot świadczący usługi hostingowe.
  3. Siły wyższej.
  4. Awarii, przyczyn leżących po stronie access providerów, dostawców internetu, dostawców serwerów, awarii sprzętu lub oprogramowania Kupującego.
  5. Niezamierzonych błędów czy luk bezpieczeństwa w oprogramowaniu Sklepu.
  6. Błędów czy luk bezpieczeństwa w użytej technologii, zarówno w oprogramowaniu serwerów internetowych, jak i w oprogramowaniu Sklepu.
  7. Niewłaściwego korzystania ze Sklepu przez Kupującego; niezastosowania się do treści zamieszczonych w Sklepie.
  8. Przerwy technicznej w funkcjonowaniu domeny, w przypadku planowanej, bieżącej obsługi serwera oraz oprogramowania Sklepu.
  9. Złośliwej lub naruszającej prawo działalności użytkowników internetu czy korzystających ze Sklepu.
  10. Naruszenia innych postanowień Regulaminu przez Kupującego.

 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Kupujący.
 3. W sytuacji aktualizowania oprogramowania (w tym także wprowadzania nowych funkcjonalności) oraz prac konserwacyjnych Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia działania Sklepu lub niektórych jego funkcji. Zamówienia złożone w tym czasie będą realizowane po zakończeniu procesu aktualizacji lub prac konserwacyjnych.

ROZDZIAŁ VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16 [Postanowienia końcowe]

 1. Treść Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie wszystkim Kupującym na stronie internetowej: https://goldenroom.pl/regulamin w taki sposób, aby:

  1. Kupujący oraz Sprzedawca mogli przechowywać treść Regulaminu w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim treść ta służy.
  2. Kupujący oraz Sprzedawca mogli odtworzyć przechowywaną treść Regulaminu w niezmienionej formie
  3. W razie wątpliwości co do treści Regulaminu / umowy kupna-sprzedaży Kupujący może zwrócić się do Sprzedawcy z prośbą o wyjaśnienie znaczenia poszczególnych postanowień Regulaminu / umowy kupna-sprzedaży. Sprzedawca wyjaśni mu znaczenie tych postanowień. Wyjaśnienie dokonane przez Sprzedawcę nie ma charakteru wiążącego.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej: https://goldenroom.pl/regulamin. Zmiana nie dotyczy zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu – do zamówień tych, a także wszelkich skutków prawnych z nich wynikających (w szczególności praw konsumenta) stosuje się przepisy dotychczasowe.
 3. Prawem właściwym dla umowy kupna-sprzedaży jest prawo polskie.
 4. Do wszelkich sporów wynikłych z niniejszego Regulaminu, jak i wszelkich stosunków prawnych wynikających z umów kupna-sprzedaży, jak i w przypadku wypowiedzenia, rozwiązania, odstąpienia, unieważnienia lub uznania za niebyłe tychże umów, wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Sprzedawcy, chyba że Kupujący jest konsumentem – wówczas właściwość sądu regulują przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.
 5. Reklamacje dotyczące innych kwestii niż wadliwość eBooka należy kierować na adres e-mail: ebook@goldenroom.pl. Sprzedawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając Kupującemu odpowiedź e-mailem. Brak rozpatrzenia reklamacji w tym czasie nie oznacza uznania reklamacji przez Sprzedawcę.
 6. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają przepisom o ochronie konsumentów, jeśli Kupujący jest osobą fizyczną, która nabywa eBook w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego), w szczególności art. 384-3854 Kodeksu cywilnego.
 7. Do korzystania ze Sklepu mają zastosowanie przepisy ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204), zaś do umów kupna-sprzedaży eBooków – przepisy prawa cywilnego o umowie sprzedaży.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 marca 2023 r. i ma zastosowanie do umów kupna-sprzedaży zawartych od dnia 28 marca 2023 r. włącznie.